Джебел

Share this history on :
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
гр.Кърджали, 17.05.2016 г.
Административен съд Кърджали, в закрито съдебно заседание на седемнадесети май две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БОЖКОВА

При секретаря                                          
като разгледа докладваното от съдия   Божкова
административно дело  80/ 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
        
        
Производството е образувано по жалба на И. И. Ш. – председател на областен съвет на ПП „ Движение за права и свободи”  (ПП ДПС) и Х. Х. М. –председател на общински съвет на ДПС, гр. Джебел. Оспорва се Заповед № 731/ 16.05.2016 г. на кмета на община Джебел в частта, с която е определено мястотона провеждане на разрешен, със същата заповед, митинг, организиран от ПП ДПС. Развиват се съображения за незаконосъобразност на оспорената част от заповедта, като постановена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в противоречие с материално-правните разпоредби и при несъответствие с целта на закона. Изразява се становище за допустимост на жалбата, тъй като не се отнася до предложение на кмета на община Джебел за промяна мястото на провеждане на митинга, а за едностранно извършена промяна на мястото на провеждане на митинга. Твърди се, че в тази част тя има белезите на индивидуален административен акт по чл. 21 от АПК, защото накърнява правата и интересите на оспорващите. С оспорената част от акта на практика се забранявало провеждането на митинга на посоченото от организаторите място. Посочва се, че мястото на митинга е условие за неговото провеждане, съгласно разпоредбите на чл. 8 от ЗСММ, която норма определя съдържанието и срока за подаването му. Кметът е длъжен да прецени представляват ли определените от организаторите място и време условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението и ако да, да упражни правомощието си по чл. 12, ал. 1 от ЗМСМА като предложи промяната им. Твърди се, че законосъобразността на предложението подлежи на съдебен контрол за законосъобразност и предвид обстоятелството, че с влязло в сила решение по адм. д. № 79/ 2016 г. по описа на АС – Кърджали са дадени задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
При проверка допустимостта на жалбата съдът взе предвид събраните по делото доказателства:
         Със Заповед № 724/ 11.05.2016 г. на кмета на община Джебел е забранено провеждането на митинг на ОбС на ДПС – Джебел на 19.05.2016 г. от 10,00 ч до 14,00 часа на градския площад. Мотивите са, че в същия час, на същото място има мероприятие на община Джебел, съвместно със СНЦ „ 19 май – Джебел” и съществува опасност от създаване на конфликт, водещ до застрашаване на обществения ред в град Джебел. Тази заповед е била оспорена и с Решение № 61/ 14.05.2016 г., постановено по адм. д. № 79/ 2016 г. по описа на АС – Кърджали е отменена. Делото е върнато като преписка на административния орган, за произнасяне по подаденото заявление, като е определен 24-часов срок от постановяване на решението.
         Със Заповед № 731/ 16.05.2016 г. на кмета на община Джебел, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1, ал. 2, чл. 10, чл. 12, ал. 1 и чл. 13 от Закона за събранията, митингите и манифестациите е разрешено на Общински съвет на ДПС, гр. Джебел да организира протестен митинг на 19.05.2016 г., от 10. 00 ч до 14.00 часа. В заповедта е записано, че на основание и в изпълнение указанията по тълкуването и прилагането на ЗСММ, дадени в Решение № 61/ 14.05.2016 г., постановено по адм. д. № 79/ 2016 г. по описа на АС – Кърджали е определено митингът да се проведе на площадките, представляващи зелени площи ( триъгълника и зелената площ на север от нея), находяща се между улица „ ***” от №*** до № *** и ул. „ ****” ( ****).
При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбата срещу Заповед № 731/ 16.05.2016 г. на кмета на община Джебел в частта, с която се определя място за провеждане на митинг, различно от заявеното от жалбоподателите, е недопустима. Съображенията за този извод са следните:
Съгласно разпоредбата на  чл. 12, ал.1 от ЗСММ, когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътя на движението на манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на общината предлага промяната им. В ал. 2 на чл. 12 от ЗСММ са изброени случаите, в които кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията.
Очевидно е различието в посочените две хипотези: при първата хипотеза кметът на общината предлага промяна на мястото и времето за провеждане на събранието, митинга или движението на манифестацията, докато при втората хипотеза кметът може да забрани провеждането им въобще при наличието на посочените в ал. 2, т.1-4 обстоятелства.
Разпоредбата на чл. 12, ал. 4 от ЗСММ сочи, че организаторът на събранието, митинга, или манифестацията може да обжалва забраната по ал. 2 пред съответния административен съд.


В случая кметът на община Джебел е разрешил провеждане на заявения от ОбС на ДПС – Джебел митинг, но е променил мястото на неговото провеждане. В заповедта са посочени съображения, че това се налага поради твърдението на заявителите, че се очаква на митинга да присъстват 15 000 членове и симпатизанти на ДПС от страната и чужбина ( писмо , вх. №***/ ***г. ОА – Джебел, л. 17 от делото) и около 16 000 човека на празника на град Джебел, разрешен със Заповед № 702/ 28.04.2016 г. същия административен орган. От изложеното следва, че кметът на община Джебел не е приел предложеното място за провеждане на митинг, заявено от ОбС на ДПС – Джебел на 28.04.2016 г. с мотив, че площад „ Деветнадесети май” не може да събере по едно и също време 31 000 човека и е разрешил митингът да се проведе на друго място. Следователно не е забранено провеждането на митинга по смисъла на чл. 12, ал. 2 от ЗСММ, поради което не съществува подлежащ на оспорване административен акт.
Мястото на провеждане на митинг, събрание или манифестация е елемент, за който организаторът на събитието уведомява кмета, който може да предложи промяна на същото. В ЗСММ липсва изрична уредба за необходимостта от издаване на нарочен акт. Предвидено е, че кметът може да забрани провеждането на посочените събития. Издадената заповед за разрешаване на митинга с посочване на мястото и времето на провеждането му не ангажира нито организаторите, нито други лица, а само обективира предложението за промяна на мястото за провеждане на митинга, което не представлява подлежащ на оспорване административен акт.
Ето защо, на основание чл.159, т.1 от АПК, Административният съд


О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без разглеждане жалбата на И. И. Ш. – председател на областен съвет на ПП „ Движение за права и свободи”  и Х. Х. М. – председател наобщински съвет на ДПС, гр. Джебел срещу Заповед № 731/ 16.05.2016 г. на кмета на община Джебел в частта, с която е определено мястото на провеждане наразрешен, със същата заповед, митинг на Общински съвет на ДПС, град Джебел по подадено заявление, вх. № ****/ ****г.
Прекратява производството по адм.д. № 80/ 2016 г. по описа на АС – Кърджали.
Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му.
Препис от определението да се изпрати на страните.


                                                                            Съдия:

0 yorum:

Публикуване на коментар